ออกแบบภาพโดย : นายวุฒินันท์ เหมือนมนัส นักเรียนชั้น ม.4/12